ITCD 2013 • Web Design Nikos Cabilis

logo-kali-orexi

quotes2

quotes3

Black Jack (Olive magazine)

DSC 0561Η ΠΡΩ­ΤΗ ΕΝΤΥ­ΠΩ­ΣΗ. Όταν πριν από πε­ρί­που 2 χρό­νια ο Στά­θης Κου­τέ­ρης πή­ρε στα χέ­ρια του την επι­χεί­ρη­ση σο­φά και ορ­θά δεν επέν­δυ­σε σε πο­λυ­ε­λαί­ους και φα­ντε­ζί κα­να­πέ­δες, αλ­λά στη νο­στι­μιά του πιά­του του. Γι' αυ­τό και το ντε­κόρ μπο­ρεί να σας ξε­νί­σει λί­γο, κα­θό­τι συ­νά­δει ελά­χι­στα με τις υψη­λές δη­μιουρ­γί­ες της κου­ζί­νας. Λί­γο σαν πο­λιό ψη­το­πω­λείο που βελ­τί­ω­σε την art de la table του, λί­γο χω­ρίς χα­ρα­κτή­ρα... Όμως, ένας σω­στός φω­τι­σμός έρ­χε­ται να γλυ­κά­νει ει­δυλ­λια­κά το το­πίο και, επι­τέ­λους, ποιος νοιά­ζε­ται για το πε­ρι­τύ­λιγ­μα όταν η ου­σία του φα­γη­τού βρί­σκε­ται στο πιά­το;
Ο Στά­θης Κου­τέ­ρης, με κα­τα­γω­γή από το Καρ­πε­νή­σι, από 16 χρο­νών βρί­σκε­ται στην κου­ζί­να... Στην οποία κου­ζί­να αυ­τός ο στε­ρια­νός ανα­κά­λυ­ψε, εκτί­μη­σε και ερω­τεύ­τη­κε τις θα­λασ­σι­νές γεύ­σεις. Στην πί­σω σε­λί­δα του με­νού, φυ­σι­κά και θα βρεις κά­θε κρε­α­τι­κό της ώρας -μό­νο αν δεν θέ­λεις βέ­βαια να δεις στα μά­τια σου γα­ρί­δα. Για­τί εδώ θα έρ­θεις για τα θα­λασ­σι­νά πιά­τα Μια κου­ζί­να γε­μά­τη ψυ­χή και συ­ναί­σθη­μα, από­λυ­τα ελ­λη­νι­κή, με ελά­χι­στα λι­πα­ρά και πολ­λή φα­ντα­σία, που συν­δυά­ζει τα φρέ­σκα αρω­μα­τι­κά με τη νο­στι­μιά του ιω­δί­ου. Η τε­χνι­κή του απλή, δεν κα­κο­με­τα­χει­ρί­ζε­ται την πρώ­τη ύλη, τη μα­γει­ρεύ­ει ελά­χι­στα, όσο χρειά­ζε­ται για να γνω­ρι­στούν με­τα­ξύ τους τα φρέ­σκα αρώ­μα­τα.

Διαβάστε περισσότερα: Black Jack (Olive magazine)

Ηλίας Μαμαλάκης

IMG 2804Η πρώ­τη εντύ­πω­ση. Σε έναν απρό­βλε­πτο χώ­ρο, σε ένα εμπο­ρι­κό κέ­ντρο ανά­με­σα στη Λε­ωφ. Κη­φι­σί­ας 22 και την οδό Αι­για­λεί­ας, εδώ και λί­γο και­ρό άνοι­ξε το Αγά­νι. Σεφ και ιδιο­κτή­της ο Στά­θης Κου­τέ­ρης, ένας σεφ που ξέ­ρει να προ­σεγ­γί­ζει τον κό­σμο του. Το ευ­χά­ρι­στο πε­ρι­βάλ­λον που έχει δια­μορ­φω­θεί σχε­δόν μέ­σα σε έναν κή­πο σού δη­μιουρ­γεί μια άρι­στη πρώ­τη εντύ­πω­ση. Σε υπο­δέ­χο­νται ζε­στά και το πε­ρι­βάλ­λον λού­ζε­ται από μια από­λυ­τη ηρε­μία. Θα έλε­γα μια κα­λο­και­ρι­νή όα­ση πά­νω στην Κη­φι­σί­ας. Αν σου έδε­ναν τα μά­τια για να πας, θα νό­μι­ζες ότι εί­σαι σε προ­ά­στιο. Θα έρ­θει ο ίδιος ο σεφ στο τρα­πέ­ζι σου να πά­ρει πα­ραγ­γε­λία, θα σε ενη­με­ρώ­σει αν υπάρ­χει κά­τι εκτός κα­τα­λό­γου, ενώ συ­νά­μα θα σου εξη­γή­σει την ιδιαι­τε­ρό­τη­τα κά­θε πιά­του. Ξε­κι­νή­σα­με πί­νο­ντας δυο γου­λιές από το κα­λά κρυω­μέ­νο λευ­κό κρα­σί μας και η πα­ρέ­λα­ση των πιά­των ξε­κί­νη­σε...

Διαβάστε περισσότερα: Ηλίας Μαμαλάκης

Ειρήνη Νικολοπούλου

Στά­θης Κου­τέ­ρης: ήρ­θε από τα Άγρα­φα και φτιά­χνει στο «Αγά­νι» του το κα­λύ­τε­ρο gourmet ψά­ρι της Αθή­νας, «σε­μνά και τα­πει­νά»

ag7Όταν πρω­το­ά­κου­σα για τον Στά­θη, και πή­γα να γευ­τώ την κου­ζί­να του, δεν υπο­λό­γι­ζα ότι θα βρι­σκό­μουν μπρο­στά σε έναν αλη­θι­νό καλ­λι­τέ­χνη. Η μι­κρή του ιστο­ρία έχει ως εξής: δη­μιούρ­γη­σε το πρώ­το του εστια­τό­ριο σε έναν γω­νια­κό πο­λύ μι­κρό χώ­ρο στην Αλ­σού­πο­λη.
Όταν πή­γα για πρώ­τη φο­ρά εκεί νό­μι­ζα πως μπή­κα σε κά­τι κα­λύ­τε­ρο από ψη­το­πω­λείο της γει­το­νιάς. Πο­λύ μι­κρή πα­λιά κου­ζί­να, και όλη η ‘’σά­λα­’’ πά­νω στο πε­ζο­δρό­μιο σε προ­κάτ κα­τά­στα­ση. Τί­πο­τα δεν προ­μή­νυε και τί­πο­τε δεν προ­διέ­θε­τε ότι από το ‘’κου­ζι­νά­κι­’’ της Αλ­σού­πο­λης και από τα χέ­ρια αυ­τού του σε­μνού ευ­γε­νι­κού και πο­λύ λε­πτού (!) μά­γει­ρα, θα έβγαι­ναν μι­κρά αρι­στουρ­γή­μα­τα. Ίσως το gourmet σε ψά­ρι στην κα­λύ­τε­ρη και ταυ­τό­χρο­να πιο προ­σι­τή από κά­θε άπο­ψη εκ­δο­χή του.
Όταν ρώ­τη­σα τον Στά­θη που πρό­σφα­τα με­τα­κό­μι­σε το ‘’Α­γά­νι­’’ του στο Μα­ρού­σι σε έναν πιο όμορ­φο χώ­ρο, σε μια κα­τα­κόκ­κι­νη κου­ζί­να (:ο Στά­θης φο­ρά­ει επί­σης κόκ­κι­νη στο­λή σεφ) πως κα­τα­φέρ­νει να απο­γειώ­νει τις γεύ­σεις όλων των θα­λασ­σι­νών, μου απά­ντη­σε: ‘’εί­μαι από τ’ Άγρα­φα Ει­ρή­νη, στε­ρή­θη­κα το ψά­ρι και απο­φά­σι­σα να το τρώω αλ­λά και να το προ­σφέ­ρω στην κα­λύ­τε­ρη εκ­δο­χή του.’’ Και ει­λι­κρι­νά σας το λέω το κα­τά­φε­ρε.

Διαβάστε περισσότερα: Ειρήνη Νικολοπούλου

Το μενού μας

menu teliko english

Αναζήτηση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 25 επισκέπτες και κανένα μέλος