ITCD 2013 • Web Design Nikos Cabilis

logo-kali-orexi

quotes2

quotes3

Εντυ­πώ­σεις από το νέο "Αγά­νι"

ΑΘΗ­ΝΑ 08/06/2013

ag4Μό­λις πέρ­σι αυ­τόν τον και­ρό ήταν από τις αρ­χι­κές δη­μο­σιεύ­σεις στο nooz gourmet οι γευ­στι­κές εμπει­ρί­ες μου στο πα­λιό ‘‘Αγά­νι­’’ που βρι­σκό­ταν στην πε­ριο­χή της Αλ­σού­πο­λης.
Εγώ που δεν εί­μαι τό­σο της τα­βέρ­νας και προ­τι­μώ πιο γκουρ­με­διά­ρι­κες γα­στρο­νο­μι­κές εμπει­ρί­ες, ευ­χα­ρι­στιό­μουν τό­σο το ‘‘Αγά­νι­’’ το οποίο σα­φώς δεν ήταν τα­βέρ­να αλ­λά ένα απλό μα πο­λύ πο­λύ πε­ρι­ποι­η­μέ­νο εστια­τό­ριο με βά­ση τα θα­λασ­σι­νά αλ­λά όχι μό­νο και που έκρυ­βε πί­σω του πο­λύ με­ρά­κι.
Έκλει­σε ωστό­σο το πα­λιό ‘‘Αγά­νι­’’ γύ­ρω στον Φλε­βά­ρη και μην γνω­ρί­ζο­ντάς το, βρέ­θη­κα εκεί το τε­λευ­ταίο του βρά­δυ. Και αμέ­σως έγρα­ψα στο nooz gourmet τη δυ­σά­ρε­στη αυ­τή εί­δη­ση. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά εί­πα πως ‘‘θαύ­μα­τα δε γί­νο­νται δυο φο­ρέ­ς’’. Στην πε­ρί­πτω­ση αυ­τή όμως έγι­νε, και το νέο ‘‘Αγά­νι­’’ δεν άρ­γη­σε να ξα­να­νοί­ξει εξί­σου δυ­να­μι­κά στο Μα­ρού­σι.
Ασφα­λώς το νέο ‘‘Αγά­νι­’’ φέ­ρει δια­φο­ρε­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα και γί­νε­ται ελα­φρώς κο­σμι­κό. Βρί­σκε­ται λοι­πόν στον Πα­ρά­δει­σο Αμα­ρου­σί­ου, πα­ρα­δί­πλα από τον ANT1 και το Gotham (πρώ­ην Guzel). Εί­ναι αρ­κε­τά φω­τει­νή η σά­λα του εστια­το­ρί­ου αλ­λά και πο­λύ ανοι­χτή (ανοι­χτή από τα πλά­για, ανοι­χτή ορο­φή) κά­νο­ντάς την έτσι ιδιαι­τέ­ρως ογκώ­δεις και ευ­ρύ­χω­ρη.
Μοιά­ζει βε­βαί­ως και πο­λύ απα­σχο­λη­μέ­νη σε κα­θη­με­ρι­νή βά­ση ως τώ­ρα και η πα­λιά απλό­τη­τα απου­σιά­ζει (πά­ντα γέ­μι­ζε).


Στην κου­ζί­να βρί­σκου­με πά­ντα τον σεφ Στά­θη Κου­τέ­ρη ο οποί­ος βα­σι­κά δεν εί­ναι απλά στην κου­ζί­να αλ­λά εί­ναι κα­τά κά­ποιο τρό­πο πα­ντα­χού πα­ρόν.
Δεν πα­ρα­λεί­πω σε κα­μιά πε­ρί­πτω­ση να το­νί­ζω πως εί­ναι εξαι­ρε­τι­κή η ση­μα­σία του τί πε­ρί­με­νες να βρεις σε ένα εστια­τό­ριο και τί βρή­κες τε­λι­κά μπρο­στά σου.
Το νέο αυ­τό ‘‘Αγά­νι­’’ λοι­πόν το επι­σκέ­φθη­κα πριν από δυο βδο­μά­δες όταν ακό­μα ήταν η δεύ­τε­ρη μέ­ρα λει­τουρ­γί­ας του. Και απο­γοη­τεύ­τη­κα λι­γά­κι διό­τι αλ­λιώς το πε­ρί­με­να (πιο απλό) και αλ­λιώς το βρή­κα.
Μι­κρό το κα­κό - δε λέω (!) - ξα­να­πή­γα προ­χθές όμως και δε­δο­μέ­νου πως γνώ­ρι­ζα τι να πε­ρι­μέ­νω αλ­λά και επί­σης λό­γο της φα­νε­ρής του βελ­τί­ω­σης, ξα­νά­ζη­σα το ‘‘Αγά­νι­’’ που μου άρε­σε στο πα­ρελ­θόν.
Βε­βαί­ως ήταν και πά­λι fully booked, ωστό­σο ο Στά­θης και η ομά­δα του (ορε­ξά­τη όπως πά­ντα), δεί­χνουν να έχουν εγκλη­μα­τι­στεί με το νέο εστια­τό­ριο.
Το φα­γη­τό δου­λεύ­ει κι εδώ τό­σο απο­τε­λε­σμα­τι­κά. Συ­γκε­κρι­μέ­να σε αυ­τήν την επί­σκε­ψη εκτί­μη­σα ιδιαί­τε­ρα τα αμπε­λο­φά­σου­λα, και ακό­μα πε­ρισ­σό­τε­ρο τις φα­κές με ταρ­τάρ τσι­πού­ρας. Οι φα­κές όντας ξι­δά­τες και μειγ­μέ­νες με το ταρ­τάρ, σχη­μα­τί­ζουν ένα πο­λύ εύ­στο­χο πιά­το. Το baby κα­λα­μά­ρι με ‘‘τσι­πς’’ πα­τά­τας και πε­ντα­νό­στι­μη σάλ­τσα πέ­στο ήταν τό­σο ζου­με­ρό και πραγ­μα­τι­κά συγ­χαί­ρω το Στά­θη ο οποί­ος πα­ρου­σιά­ζει αυ­τό το πιά­το τε­λεί­ως δια­φο­ρε­τι­κό από τα πολ­λά άλ­λα εστια­τό­ρια που το κά­νουν (9/10).
Πη­γαί­νο­ντας στα κυ­ρί­ως πιά­τα, πρώ­το το ρι­ζό­το με σου­πιά και το με­λά­νι της. Όπως πά­ντα εξαι­ρε­τι­κό. Αμέ­σως επό­με­νο το ρι­ζό­το με λε­μό­νι (10/10). Έχω φά­ει ρι­ζό­το με λε­μό­νι σε πολ­λά πα­γκο­σμί­ως κο­ρυ­φαία αστε­ρά­τα εστια­τό­ρια. Χω­ρίς αμ­φι­βο­λία αυ­τό στο ‘‘Αγά­νι­’’ εί­ναι πιά­το για αστέ­ρι - εξαι­ρε­τι­κό και το ζου­μί του λε­μο­νιού αλ­λά και πο­λύ σω­στά βρα­σμέ­νο.
Τέ­λος η μα­κα­ρο­νά­δα (σα λι­γκουί­νι αν δε κά­νω λά­θος) με θα­λασ­σι­νά (γα­ρί­δες, πε­τρο­σω­λή­νες) κι αυ­τή πο­λύ κα­λή. Έφε­ρε στο τρα­πέ­ζι μια γεύ­ση θά­λασ­σας και ήταν πο­λύ πε­τυ­χη­μέ­νο και το al dente βρά­σι­μό της.
Όλα τα πα­ρα­πά­νω ζευ­γα­ρώ­θη­καν ιδα­νι­κά με μια φιά­λη λευ­κού οί­νου Θέ­μα Παυ­λί­δη. Εί­ναι ένα χαρ­μά­νι από Sauvignon Blanc και Ασύρ­τι­κο που ται­ριά­ζει πο­λύ εφι­κτά με τις θα­λασ­σι­νές γεύ­σεις.
Πραγ­μα­τι­κά ευ­χα­ρι­στή­θη­κα πο­λύ το δεί­πνο μου στο ‘‘Αγά­νι­’’ και πο­λύ χαί­ρο­μαι που έχει μοιά­σει με τον πα­λιό του εαυ­τό. Εί­μαι βέ­βαιος πως πο­λύ σύ­ντο­μα θα δού­με και νέ­ες δη­μιουρ­γί­ες να εμ­φα­νί­ζο­νται στο εστια­τό­ριο αυ­τό.

Γιάν­νης Πλα­τής (yplatis@​nooz.​gr)

Το μενού μας

menu teliko english

Αναζήτηση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 100 επισκέπτες και κανένα μέλος