ITCD 2013 • Web Design Nikos Cabilis

logo-kali-orexi

quotes2

quotes3

Στά­θης Κου­τέ­ρης: ήρ­θε από τα Άγρα­φα και φτιά­χνει στο «Αγά­νι» του το κα­λύ­τε­ρο gourmet ψά­ρι της Αθή­νας, «σε­μνά και τα­πει­νά»

ag7Όταν πρω­το­ά­κου­σα για τον Στά­θη, και πή­γα να γευ­τώ την κου­ζί­να του, δεν υπο­λό­γι­ζα ότι θα βρι­σκό­μουν μπρο­στά σε έναν αλη­θι­νό καλ­λι­τέ­χνη. Η μι­κρή του ιστο­ρία έχει ως εξής: δη­μιούρ­γη­σε το πρώ­το του εστια­τό­ριο σε έναν γω­νια­κό πο­λύ μι­κρό χώ­ρο στην Αλ­σού­πο­λη.
Όταν πή­γα για πρώ­τη φο­ρά εκεί νό­μι­ζα πως μπή­κα σε κά­τι κα­λύ­τε­ρο από ψη­το­πω­λείο της γει­το­νιάς. Πο­λύ μι­κρή πα­λιά κου­ζί­να, και όλη η ‘’σά­λα­’’ πά­νω στο πε­ζο­δρό­μιο σε προ­κάτ κα­τά­στα­ση. Τί­πο­τα δεν προ­μή­νυε και τί­πο­τε δεν προ­διέ­θε­τε ότι από το ‘’κου­ζι­νά­κι­’’ της Αλ­σού­πο­λης και από τα χέ­ρια αυ­τού του σε­μνού ευ­γε­νι­κού και πο­λύ λε­πτού (!) μά­γει­ρα, θα έβγαι­ναν μι­κρά αρι­στουρ­γή­μα­τα. Ίσως το gourmet σε ψά­ρι στην κα­λύ­τε­ρη και ταυ­τό­χρο­να πιο προ­σι­τή από κά­θε άπο­ψη εκ­δο­χή του.
Όταν ρώ­τη­σα τον Στά­θη που πρό­σφα­τα με­τα­κό­μι­σε το ‘’Α­γά­νι­’’ του στο Μα­ρού­σι σε έναν πιο όμορ­φο χώ­ρο, σε μια κα­τα­κόκ­κι­νη κου­ζί­να (:ο Στά­θης φο­ρά­ει επί­σης κόκ­κι­νη στο­λή σεφ) πως κα­τα­φέρ­νει να απο­γειώ­νει τις γεύ­σεις όλων των θα­λασ­σι­νών, μου απά­ντη­σε: ‘’εί­μαι από τ’ Άγρα­φα Ει­ρή­νη, στε­ρή­θη­κα το ψά­ρι και απο­φά­σι­σα να το τρώω αλ­λά και να το προ­σφέ­ρω στην κα­λύ­τε­ρη εκ­δο­χή του.’’ Και ει­λι­κρι­νά σας το λέω το κα­τά­φε­ρε.

IMG 2803Από πού ν’ αρ­χί­σω και που να τε­λειώ­σω, όλες του οι συ­ντα­γές εί­ναι αρω­μα­τι­κές με δια­λε­χτά λα­χα­νι­κά και βό­τα­να, άρα πο­λύ υγιει­νές. Επει­δή τα sushi και όλα τα για­πω­νε­ζο-ωμά ψά­ρια δεν μου αρέ­σουν κα­θό­λου, ο τρό­πος με τον οποί­ον ο Στά­θης μα­ρι­νά­ρει μι­κρά πρώ­τα ή δεύ­τε­ρα ψά­ρια και τα συν­δυά­ζει με ελα­φριές (κα­τά βά­ση λα­δο­λέ­μο­νο) sauce του, εί­ναι απλά ασυ­να­γώ­νι­στος. Η τα­ρα­μο­σα­λά­τα του, δεν έχει κα­μία σχέ­ση με την τα­ρα­μο­σα­λά­τα που γνω­ρί­ζε­τε ως τώ­ρα.
Ρι­ζό­το με φρέ­σκια σου­πιά στο με­λά­νι της, σα­λά­τα πρά­σι­νη με πιτ­τά­κια, πά­στα με αχι­νό, τρα­χα­νό­το με όστρα­κα, χτα­πό­δι με ginger και φά­βα, εί­ναι μό­νο με­ρι­κά από τα πρώ­τα που ξε­χω­ρί­ζουν. Στην συ­νέ­χεια τα με­γά­λα ή με­σαία ψά­ρια τα φτιά­χνει με πολ­λούς δια­φο­ρε­τι­κούς τρό­πους, τε­λευ­ταία του αρέ­σει papillote, δη­λα­δή το κλεί­νει σε μια σα­κού­λα και το ψή­νει, και έτσι κρα­τά­ει τα ζου­μιά του και την γεύ­ση του. Έχει ανοι­χτή γραμ­μή με την Ικα­ρία και την Σκύ­ρο που του στέλ­νουν τα φρε­σκό­τα­τα ψά­ρια.
Όσοι ξέ­ρουν την δη­μιουρ­γι­κή τρέ­λα του Στά­θη, λέ­νε ότι και τα κρέ­α­τα του εί­ναι εξί­σου κα­λά. Κά­θε φο­ρά που πη­γαί­νω στον Στά­θη, υπάρ­χει και κά­τι και­νούρ­γιο θα­λασ­σι­νό, οπό­τε δεν πρό­λα­βα να δο­κι­μά­σω τα κρε­α­τι­κά του.
Στο και­νούρ­γιο εστια­τό­ρια του στο Μα­ρού­σι, πα­ρα­μέ­νουν και ο Γιάν­νης και ο Θα­νά­σης, δυο ευ­γε­νέ­στα­τοι σερ­βι­τό­ροι που θυ­μού­νται ότι το κρα­σί που μου αρέ­σει, φρου­τώ­δες και μο­σχά­το σε λο­γι­κό­τα­τη τι­μή, εί­ναι ένα Σα­μιώ­τι­κο, με την ονο­μα­σία ‘’Ψη­λές κορ­φέ­ς’’.
Εύ­χο­μαι κα­λή επι­τυ­χία στην ομά­δα του Στά­θη, που νο­μί­ζω ότι θα γί­νει ο πιο διά­ση­μος σεφ της κρί­σης. Δη­λα­δή θα μας μα­γει­ρεύ­ει νό­στι­μα, κα­θα­ρά, υγιει­νά, παι­χνι­διά­ρι­κα σε προ­σι­τές τι­μές.

Το μενού μας

menu teliko english

Αναζήτηση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 36 επισκέπτες και κανένα μέλος