ITCD 2013 • Web Design Nikos Cabilis

logo-kali-orexi

quotes2

quotes3

IMG 2804Η πρώ­τη εντύ­πω­ση. Σε έναν απρό­βλε­πτο χώ­ρο, σε ένα εμπο­ρι­κό κέ­ντρο ανά­με­σα στη Λε­ωφ. Κη­φι­σί­ας 22 και την οδό Αι­για­λεί­ας, εδώ και λί­γο και­ρό άνοι­ξε το Αγά­νι. Σεφ και ιδιο­κτή­της ο Στά­θης Κου­τέ­ρης, ένας σεφ που ξέ­ρει να προ­σεγ­γί­ζει τον κό­σμο του. Το ευ­χά­ρι­στο πε­ρι­βάλ­λον που έχει δια­μορ­φω­θεί σχε­δόν μέ­σα σε έναν κή­πο σού δη­μιουρ­γεί μια άρι­στη πρώ­τη εντύ­πω­ση. Σε υπο­δέ­χο­νται ζε­στά και το πε­ρι­βάλ­λον λού­ζε­ται από μια από­λυ­τη ηρε­μία. Θα έλε­γα μια κα­λο­και­ρι­νή όα­ση πά­νω στην Κη­φι­σί­ας. Αν σου έδε­ναν τα μά­τια για να πας, θα νό­μι­ζες ότι εί­σαι σε προ­ά­στιο. Θα έρ­θει ο ίδιος ο σεφ στο τρα­πέ­ζι σου να πά­ρει πα­ραγ­γε­λία, θα σε ενη­με­ρώ­σει αν υπάρ­χει κά­τι εκτός κα­τα­λό­γου, ενώ συ­νά­μα θα σου εξη­γή­σει την ιδιαι­τε­ρό­τη­τα κά­θε πιά­του. Ξε­κι­νή­σα­με πί­νο­ντας δυο γου­λιές από το κα­λά κρυω­μέ­νο λευ­κό κρα­σί μας και η πα­ρέ­λα­ση των πιά­των ξε­κί­νη­σε...

ΤΟ ΜΕ­ΝΟΥ. Δεν εί­ναι υπερ­βο­λι­κό αλ­λά όχι και μι­κρό. Βα­σί­ζε­ται κυ­ρί­ως στα θα­λασ­σι­νά, τα όστρα­κα και τα οστρα­κοει­δή, χω­ρίς να αγνο­εί εντε­λώς το κρέ­ας. Δυ­σκο­λευ­τή­κα­με να απο­φα­σί­σου­με, αλ­λά ο Στά­θης μας βο­ή­θη­σε πο­λύ. Ο γαύ­ρος μα­ρι­νά­τος ήταν επά­νω σε φρυ­γα­νι­σμέ­νο ψω­μί με μυ­ρω­δι­κά και εκλε­κτό λά­δι. Πή­ρα­με ένα τό­νο ταρ­τάρ που ήταν ακρι­βώς στη σω­στή στιγ­μή του και δί­πλα φι­λέ­τα τσι­πού­ρας μα­ζί με σα­λά­τα φα­κής. Πριν πά­ρου­με ανά­σα, ο μα­ρι­να­ρι­σμέ­νος σο­λο­μός πά­νω σε σα­λά­τα από iceberg ήρ­θε να προ­στε­θεί στα υπό­λοι­πα μα­ρι­να­ρι­σμέ­να. Η πρώ­τη δια­πί­στω­ση εί­ναι ότι ο Στά­θης ξέ­ρει οπό μα­ρι­νά­ρι­σμα ωμού ψα­ριού και μπο­ρεί και το φτά­νει ακρι­βώς στο σω­στό ση­μείο του. Όλα τα μα­ρι­να­ρι­σμέ­να τα συ­νο­δεύ­σα­με οπό σα­λά­τα αλ­μύ­ρας. Ένα ρι­ζό­το από τρα­χα­νά το θε­ω­ρή­σα­με απλώς υπέ­ρο­χο. Ίσως ήταν το κο­ρυ­φαίο πιά­το της βρα­διάς, όπως και το ρι­ζό­το αρω­μα­τι­σμέ­νο με λε­μό­νι, ξύ­σμα και χυ­μό. Εις πεί­σμα της ει­δι­κό­τη­τας του μα­γα­ζιού πα­ρήγ­γει­λα μπι­φτέ­κια. Δεν μπο­ρώ να πω ότι ήταν τα κα­λύ­τε­ρα μπι­φτέ­κια του κό­σμου, αλ­λά δεν ξέ­ρω τι με έπια­σε εκεί­νο το βρά­δυ που. ενώ ήμουν στον πα­ρά­δει­σο του ψα­ριού, προ­τί­μη­σα μπι­φτέ­κια. Κα­λά να πά­θω! Πα­ρό­λο που πραγ­μα­τι­κά εί­χα­με χορ­τά­σει, πα­ραγ­γεί­λα­με και τα τρία γλυ­κά του κα­τα­λό­γου.
Πά­βλο­βα με με­λω­μέ­νες φρά­ου­λες, μους λε­μό­νι και ανα­νά κα­ρα­με­λω­μέ­νο. Και οι τρεις μας χει­ρο­κρο­τή­σα­με τη μους λε­μό­νι. Ξε­χώ­ρι­σα και άφη­σα για εντε­λώς ει­δι­κή μνεία ένα εκ­πλη­κτι­κό κα­πνι­στό χέ­λι σερ­βι­ρι­σμέ­νο με δύο σος που ταί­ρια­ζαν από­λυ­τα στην αλ­μύ­ρα και τον κα­πνό που έβγα­ζε το χέ­λι.
DSC 0598ΤΟ ΣΕΡ­ΒΙΣ. Πα­ρό­λο που ήταν κα­θη­με­ρι­νή, το μα­γα­ζί ήταν σχε­δόν γε­μά­το. Οι δύο σερ­βι­τό­ροι μα­ζί με τον ίδιο τον σεφ μας εξυ­πη­ρέ­τη­σαν κα­λά και γρή­γο­ρα χω­ρίς κα­μία κα­θυ­στέ­ρη­ση. Όλοι τους γνώ­στες του τι σέρ­βι­ραν, μας ευ­χα­ρί­στη­σαν δε­ό­ντως.
Ήδη το μα­γα­ζί θα έχει μπει μέ­σα, έχουν αρ­χί­σει οι πρώ­τες ψύ­χρες. Ο χώ­ρος μι­κρός, οι­κο­γε­νεια­κός, πά­ντα με θέα το μι­κρό κή­πο που το πε­ρι­βάλ­λει.
Η ΕΤΥ­ΜΗ­ΓΟ­ΡΙΑ Ο Στά­θης έχει δη­μιουρ­γή­σει το κοι­νό του που τον ακο­λου­θεί πι­στά και τον τι­μά για την τέ­χνη του και τη γλυ­κιά του προ­σω­πι­κό­τη­τα. Ο νέ­ος του χώ­ρος απρό­βλε­πτος και πο­λύ πιο αξιό­λο­γος από τον προη­γού­με­νο, οι τι­μές του λο­γι­κές, νο­μί­ζω αξί­ζει να πά­ει κα­λά αυ­τό το μα­γα­ζί.

Το μενού μας

menu teliko english

Αναζήτηση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 81 επισκέπτες και κανένα μέλος