ITCD 2013 • Web Design Nikos Cabilis

logo-kali-orexi

quotes2

quotes3

Ιωάννα Δημοπούλου

Η δια­δρο­μή του Στά­θη Κου­τέ­ρη από μια βε­ρά­ντα πε­ρι­φραγ­μέ­νη με μου­σα­μά σε ένα εστια­τό­ριο υψη­λής γα­στρο­νο­μι­κής αξί­ας.

ag9Την πρώ­τη φο­ρά με σύ­ρα­νε κυ­ριο­λε­κτι­κά με το ζό­ρι στο Αγά­νι. Πα­ρα­σκευή βρά­δυ, ήμουν πτώ­μα και το μό­νο που ήθε­λα να κά­νω ήταν να φο­ρέ­σω πι­τζά­μες και να δω αμε­ρι­κά­νι­κες σει­ρές σε DVD. “Εσύ ει­δι­κά πρέ­πει να έρ­θεις” μου έλε­γε πιε­στι­κά η φω­νή στο ακου­στι­κό “το φα­γη­τό εί­ναι φο­βε­ρό. Θα έρ­θου­με να σε πά­ρου­με στις 9″. Δεν εί­χα επι­λο­γή, κα­τα­λα­βαί­νε­τε. Τό­τε το Αγά­νι ήταν στην Αλ­σού­πο­λη, σε μια πε­ρι­φραγ­μέ­νη με μου­σα­μά στην ου­σία βε­ρά­ντα το φα­γη­τό όμως ήταν συ­γκλο­νι­στι­κό. Από τα κα­λύ­τε­ρα αχνι­στά μύ­δια ever, να μο­σχο­βο­λά­νε θά­λασ­σα και ένα ρι­ζό­το με με­λά­νι σου­πιάς για αστέ­ρι.
Το νέο Αγά­νι εί­ναι στον Πα­ρά­δει­σο Αμα­ρου­σί­ου σε έναν και­νού­ριο χώ­ρο που, αν και ανα­βαθ­μι­σμέ­νος, πά­λι δεν λέ­ει πολ­λά. Ποιός νοιά­ζε­ται όμως; Ο κό­σμος ακό­μη το προ­τι­μά­ει, γι ‘αυ­τό και Τρί­τη βρά­δυ δεν έπε­φτε καρ­φί­τσα. Η πε­λα­τεία εξα­κο­λου­θεί να εί­ναι εστέτ βό­ρεια Προ­ά­στια, μα­ζί με κά­ποιους επι­χει­ρη­μα­τί­ες και προ­σω­πι­κό­τη­τες των media, η αί­σθη­ση όμως εί­ναι γε­νι­κά χα­λα­ρή. To ίδιο χα­λα­ρό και το σέρ­βις που κά­ποιες φο­ρές έγι­νε λί­γο αρ­γό, ήταν όμως φι­λι­κό και εξυ­πη­ρε­τι­κό.

Διαβάστε περισσότερα: Ιωάννα Δημοπούλου

ΝΟΟΖ.gr

Εντυ­πώ­σεις από το νέο "Αγά­νι"

ΑΘΗ­ΝΑ 08/06/2013

ag4Μό­λις πέρ­σι αυ­τόν τον και­ρό ήταν από τις αρ­χι­κές δη­μο­σιεύ­σεις στο nooz gourmet οι γευ­στι­κές εμπει­ρί­ες μου στο πα­λιό ‘‘Αγά­νι­’’ που βρι­σκό­ταν στην πε­ριο­χή της Αλ­σού­πο­λης.
Εγώ που δεν εί­μαι τό­σο της τα­βέρ­νας και προ­τι­μώ πιο γκουρ­με­διά­ρι­κες γα­στρο­νο­μι­κές εμπει­ρί­ες, ευ­χα­ρι­στιό­μουν τό­σο το ‘‘Αγά­νι­’’ το οποίο σα­φώς δεν ήταν τα­βέρ­να αλ­λά ένα απλό μα πο­λύ πο­λύ πε­ρι­ποι­η­μέ­νο εστια­τό­ριο με βά­ση τα θα­λασ­σι­νά αλ­λά όχι μό­νο και που έκρυ­βε πί­σω του πο­λύ με­ρά­κι.
Έκλει­σε ωστό­σο το πα­λιό ‘‘Αγά­νι­’’ γύ­ρω στον Φλε­βά­ρη και μην γνω­ρί­ζο­ντάς το, βρέ­θη­κα εκεί το τε­λευ­ταίο του βρά­δυ. Και αμέ­σως έγρα­ψα στο nooz gourmet τη δυ­σά­ρε­στη αυ­τή εί­δη­ση. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά εί­πα πως ‘‘θαύ­μα­τα δε γί­νο­νται δυο φο­ρέ­ς’’. Στην πε­ρί­πτω­ση αυ­τή όμως έγι­νε, και το νέο ‘‘Αγά­νι­’’ δεν άρ­γη­σε να ξα­να­νοί­ξει εξί­σου δυ­να­μι­κά στο Μα­ρού­σι.
Ασφα­λώς το νέο ‘‘Αγά­νι­’’ φέ­ρει δια­φο­ρε­τι­κό χα­ρα­κτή­ρα και γί­νε­ται ελα­φρώς κο­σμι­κό. Βρί­σκε­ται λοι­πόν στον Πα­ρά­δει­σο Αμα­ρου­σί­ου, πα­ρα­δί­πλα από τον ANT1 και το Gotham (πρώ­ην Guzel). Εί­ναι αρ­κε­τά φω­τει­νή η σά­λα του εστια­το­ρί­ου αλ­λά και πο­λύ ανοι­χτή (ανοι­χτή από τα πλά­για, ανοι­χτή ορο­φή) κά­νο­ντάς την έτσι ιδιαι­τέ­ρως ογκώ­δεις και ευ­ρύ­χω­ρη.
Μοιά­ζει βε­βαί­ως και πο­λύ απα­σχο­λη­μέ­νη σε κα­θη­με­ρι­νή βά­ση ως τώ­ρα και η πα­λιά απλό­τη­τα απου­σιά­ζει (πά­ντα γέ­μι­ζε).

Διαβάστε περισσότερα: ΝΟΟΖ.gr

Αθηνόραμα

ag5Αυ­το­δί­δα­κτος μά­γει­ρας, ο Στά­θης Κου­τέ­ρης κα­τά­φε­ρε να απο­κτή­σει φα­να­τι­κούς οπα­δούς ακό­μη και στο πα­λιο­μο­δί­τι­κο πε­ρι­βάλ­λον τα­βερ­νο­πι­τσα­ρί­ας του αρ­χι­κού μα­γα­ζιού στην Αλ­σού­πο­λη. Ο νέ­ος χώ­ρος επί της Κη­φι­σί­ας πα­ρα­πέ­μπει πλέ­ον σε εστια­τό­ριο κι ανα­δει­κνύ­ει πε­ρισ­σό­τε­ρο τη sui generis –θα­λασ­σι­νή και όχι μό­νο– κου­ζί­να του, που έχει φρέ­σκες ιδέ­ες και πολ­λή ψυ­χή.

Το μενού μας

menu teliko english

Αναζήτηση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 61 επισκέπτες και κανένα μέλος